Контакт:   Марија Симјаноска-Ангелеска
Е-Пошта:  marija.simjanoska@pic-co.com.mk