Контакт:   Викторија Шотароска-Трајкова
Е-Пошта:  viktorija.sotaroska@pic-co.com.mk