Адреса: П.И.К. Ко ДООЕЛ
Друштво за трговија и услуги
ул. 1523 бр.5, Горно Лисиче
Поштенски фах 103, Пошта 2 , Скопје,
Република Македонија
Тел/факс: +389 (0)2 306 0081
E-mail: contact@pic-co.com.mk
Магацин: ул. 1523 бр.5, Горно Лисиче
Тел/факс: +389 (0)2 306 0081

СЕКТОР ПРOДАЖБА 

 1. Викторија Шотароска Трајкова
  Регионален менаџер за Македонија, Косово и Албанија
  Е-маил: viktorija.sotaroska@pic-co.com.mk
 2. Гоце Ефтимов – Менаџер за продажба и развој во месната и млечната индустрија
  Е-маил: goce.eftimov@pic-co.com.mk
 3. Наташа Кузевска – Менаџер за продажба и развој во пекарската индустрија
  Е-маил: natasa.kuzevska@pic-co.com.mk
 4. Марија Симјаноска Ангелеска – Менаџер за продажба и асистент на регионалниот менаџер
  Е-маил: marija.simjanoska@pic-co.com.mk
 5. Радмила Којческа – Менаџер за продажба и развој на ароми и бои
  Е-маил: radmila.kojceska@pic-co.com.mk
 6. Анѓенчо Јованов – Оддел слаткарство Е-маил: angelco.jovanov@pic-co.com.mk
 7. Татјана Јосифоска – Административен асистент на продажба / Е-маил:tatjana.dodevska@pic-co.com.mk

СЕКТОР ЛОГИСТИКА И ШПЕДИЦИЈА

 1. Александра Вукановска  – менаџер за логистика
  Е-маил: aleksandra.pigulovska@pic-co.com.mk
 2. Миле Павлов – шпедитер
  Е-маил: mile.pavlov@pic-co.com.mk

СЕКТОР ФИНАНСИИ

 1. Маја Стефковска Станчевска
  Е-маил: maja.stefkovska@pic-co.com.mk

СЕКТОР ПРOИЗВОДСТВО

 1. Наталија Шотаровска Пепељугоска
  Менаџер на производство и контрола на квалитет
  Е-маил: natalija.pepeljugoska@pic-co.com.mk

P.I.C.Co-KOSOVO L.L.C

Erjeta Krasniqi – Продажба

rr. Engell Zefi
Fshati i Vjeter
Ferizaj
Kosovo
tel: +383 49 841 126

E-mail: piccokos.teh@gmail.com

P.I.C. Co Sh.p.k

Ferdinand Xhaxha – Координатор за продажба

Rr. P. Nini Luarasi, Godina Nr: 60, Mezez – Fushe
Autostrada TR – DR Km 5, Tirane
Mob:(00355) 682073055; 0696000549
E-mail:  picco.albania@gmail.com